برگذاری مراسم ناهار عروسی مدیر عامل شرکت

دعوت از کلیه پرسنل محترم شرکت جهت صرف ناهار در محل شرکت در روز یکشنبه مورخ 1391/11/15