حضور در نمایشگاه صنعتی در محل نمایشگاه های دائمی یزد سال 93

DSCcF0196

DSCF0030

DSCF0031

DSCF0034

DSCF0196

DSCF0166

DSCF0054

DSCF0053